Badania

PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE AKTUALNIE W CENTRUM MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

1) Ocena wpływu zmodyfikowanej paszy ketogennej na wybrane parametry czynnościowe i behawioralne oraz na rozwój mózgu u myszy i szczurów (Centrum Medycyny Doświadczalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

2) Ekspresja białkowych buforów wapniowych w korze móżdżku myszy z wyłączonym genem TSC1 i TSC2 (Centrum Medycyny Doświadczalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

3) Wpływ diety ketogennej na zaburzenia motoryki w móżdżkowych modelach stwardnienia guzowatego (Centrum Medycyny Doświadczalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

4) Wpływ treningu lokomotorycznego na proces regeneracji nerwu kulszowego u myszy z absencją genu bcl-2 (Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

5) Wpływ aktywności fizycznej na zmiany mózgowego metabolizmu i transportu glukozy indukowane dietą zachodnią lub przewlekłym stresem u samic szczurów (Laboratorium Biologii Molekularnej, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki)

6) Aktywność fizyczna jako czynnik stymulujący neurogenezę w uzależnieniach od metamfetaminy (Laboratorium Biologii Molekularnej, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki)

7) The influence of ketogenic diet and MCT supplementation on neurogenesis, neuroinflammation and blood brain barrier permeability in rats with western diet-induced obesity (Katedra i Zakład Fizjologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

8) Wpływ diety ketogennej na proces autofagii w mózgu myszy (Laboratorium Biologii Molekularnej, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki)

9) Wpływ diety zachodniej na ekspresję peptydów podwzgórzowych i ich receptorów u samic szczurów poddanych działaniu przewlekłego stresu (Laboratorium Biologii Molekularnej, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki)

10) Wpływ wysiłku fizycznego oraz diety kafeteryjnej lub diety ketogennej na przebieg procesu autofagii w mózgu (Laboratorium Biologii Molekularnej, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki)

11) Kompleksowa charakterystyka behawioralna zwierząt laboratoryjnych karmionych paszą ketogenną oraz paszą imitującą dietę zachodnią (Centrum Medycyny Doświadczalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE W CENTRUM MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ W LATACH 2011 – 2015

 1. BADANIA FUNKCJI HAMARTYNY I TUBERYNY (TSC1 i TSC2) W KOMÓRKACH PURKINIEGO MÓŻDŻKU MYSZY W ASPEKCIE SCHORZEŃ SPEKTRUM AUTYSTYCZNEGO (Centrum Medycyny Doświadczalnej, Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 2. ANALIZA WOKALIZACJI ULTRADŹWIĘKOWEJ MYSZY JAKO PARAMETRU BEHAWIORALNEGO W BADANIACH ZWIERZĄT MODELOWYCH SCHORZEŃ SPEKTRUM AUTYSTYCZNEGO (ASD) (Centrum Medycyny Doświadczalnej, Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 3. NEUROPROTEKCJA KOMÓREK ZWOJOWYCH SIATKÓWKI ORAZ REGENERACJA NERWU WZROKOWEGO Z UŻYCIEM ZMODYFIKOWANYCH KOMÓREK SCHWANNA ORAZ LIZOSOMALNEJ FORMY WYCIĄGU Z PREDEGENEROWANYCH NERWÓW W SZCZURZYM MODELU NEUROPATII NERWU WZROKOWEGO (Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 4. OCENA PROCESU GOJENIA USZKODZENIA ŁĄKOTKI Z UŻYCIEM NAMNOŻONYCH CHONDROCYTÓW (Katedra Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 5. WPŁYW PROPOFOLU NA STĘŻENIE ADIPOKIN W SUROWICY KRWI ORAZ WYBRANE PARAMETRY RÓWNOWAKI OKSYDACYJNO-ANTYOKSYDACYJNEJ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO U SZCZURÓW W ZWIERZĘCYM MODELU CHOROBY PARKINSONA (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 6. OCENA FUNKCJONALNA W BADANIACH PRZEDKLINICZNYCH PROTOTYPÓ PEDIATRYCZNEJ POZAUSTROJOWEJ KOMORY WSPOMAGANIA SERCA POLVAD-PED WYPOSAŻONYCH W ORYGINALNE POLSKIE ZASTAWKI MECHANICZNE (Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu/Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)
 7. BADANIA MECHANIZMU EKSPRESJI HORMONOZALEŻNYCH CYTOCHROMÓW P450 W WARUNKACH DESENSYTYZACJI PRZYSADKI MÓZGOWEJ SZCZURA WYWOŁANEJ PODAWANIEM ANALOGÓW GONADOLIBERYNY (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 8. OCENA FUNKCJONALNA W BADANIACH PRZEDKLINICZNYCH PROTOTYPU NOWEJ PULSACYJNEJ POZAUSTROJOWEJ PROTEZY SERCA Religa Heart EXT (Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu/Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)
 9. WPŁYW DIETY KETOGENNEJ, METMORFINY, RESVERATROLU I RAPAMYCYNY NA MECHANIZM ROZWOJU GUZÓW W ZWIERZĘCYM MODELU STWARDNIENIA GUZOWATEGO (Centrum Medycyny Doświadczalnej, Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 10. OCENA WPŁYWU REVERATROLU, DOXYCYCLINY I MINOCYKLINY NA AKTYWNOŚĆ METALOPROTEINAZ I BIAŁEK IM TOWARZYSZĄCYCH W ZWIERZĘCYM MODELU UDARU MÓZGU (Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 11. PRZECIWBÓLOWE MECHANIZMY LIGANDÓW RECEPTORÓW HISTAMONOWEGO H3, KANNABINOIDOWEGO CB1, ORAZ GABAB W ZWIERZĘCYM MODELU BADANIA BÓLU U SZCZURÓW (Katedra i Zakład Farmakologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu)
 12. WPŁYW WYBRANYCH LEKÓW ANTYPSYCHOTYCZNYCH NA PROFIL EKSPRESJI CZYNNIKÓW OREKSYGENNYCH/ANOREKSYGENNYCH ORAZ PROCES NEUROGENEZY W PODWZGÓRZU SZCZURA (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 13. INDUKCJA WYTWARZANIA PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO KOLAGENOWI TYPU II PRZEZ LPS Y. ENTEROLITICA 0:3 I CH POTENCJALNY UDZIAŁ W ROZWOJU ZAPALENIA STAWÓW (Katedra Mikrobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 14. TRANSMISJA WERTYKALANA TYPOWYCH CHORÓB ODKLESZCZOWYCH (Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wisurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 15. BADANIA NAD SKUTECZNOŚCIĄ PŁYNÓW DO PRZECHOWYWANIA NARZĄDÓW W TYM NEREK NA ICH PRZYJĘCIE PRZEZ BIORCĘ (Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Centrum Medycyny Doswiadczalnej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Projekty badawcze realizowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej w latach 2005 – 2010

 1. OCENA FUNKCJONALNA ROBOTA CHIRURGICZNEGO „ROBIN HEART” – EKSPERYMENTY W WARUNKACH ZBLIŻONYCH DO KLINICZNYCH (Śląskie Centrum Chorób Serca, Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu/Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)
 2. OCENA FUNKCJONALNA W BADANIACH PRZEDKLINICZNYCH PROTOTYPU PEDIATRYCZNEJ POZAUSTROJOWEJ KOMORY WSPOMAGANIA SERCA POLVAD-PED (Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu/Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)
 3. BADANIE FLUKTUACJI EKSPRESJI I AKTYWNOśCI CZYNNIKÓW ANGIOGENNYCH I NEUROPROTEKCYJNYCH MEDIOWANYCH BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO PRZEZ ŚRÓDBŁONKOWY CZYNNIK WZROSTU (VEGF) W MODELU CZASOWEJ OKLUZJI TĘTNICY ŚRODKOWEJ MÓZGU U SZCZURA(Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 4. OPRACOWANIE WIELOFUNKCYJNYCH POLIMEROWYCH SYSTEMÓW STERUJĄCYCH DŁUGOTERMINOWYM UWALNIANIEM SUBSTANCJI LECZNICZYCH W CHOROBACH UKŁADU NERWOWEGO (Katedra i Zakład Biofarmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 5. ZASTOSOWANIE FLUKONAZOLU, ATORWASTATYNY, PERINDOPRILU ORAZ CYKLOSFAMIDU U SZCZURÓW SZCZEPU WISTAR CELEM OBSERWACJI PRZEBIEGU CYKLI WŁOSOWYCH, W ASPEKCIE ŁYSIENIA POLEKOWEGO (Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 6. RÓŻNICOWANIE KOMÓREK PROGENITOROWYCH SZPIKU SZCZURA DO KOMÓREK O FENOTYPIE NEURONÓW (Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 7. WŁASNOŚCI ANTYOKSYDACYJNE WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ŻYWNOŚCI POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI ICH STOSOWANIA JAKO NUTRACEUTYKÓW (Katedra i Zakład Żywności i Żywienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 8. SKUTKI SUPLEMENTACJI DIETY SZCZURÓW TAURYNĄ W ODNIESIENIU DO WYDOLNOŚCI METABOLICZNEJ WĄTROBY (Katedra i Zakład Bioanalizy i Badania Środowiska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 9. OCENA PORÓWNAWCZA WCZESNYCH WYNIKÓW ZASTOSOWANIA SIATKI NITINOLOWEJ I SIATKI SYNTETYCZNEJ W REKONSTRUKCJI ROZLEGLEGO UBYTKU POWŁOK BRZUSZNYCH SZCZURA (Katedra i Klinika Chirurgii przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 10. OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NAMNOŻONEJ AUTOGENICZNEJ CHRZĄSTKI WZROSTOWEJ DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW CHRZĄSTKI NA MODELU ZWIERZĘCIA ROSNĄCEGO (Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 11. ANALIZA WZROSTU WŁOSÓW U SZCZURÓW PODCZAS PODAWANIA WYBRANYCH LEKÓW (Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 12. BADANIA OCENY FUNCJONALNEJ PROTOTYPU PULSACYJNEJ POMPY WSPOMAGANIA LEWEJ KOMORY SERCA NAPĘDZANEJ MIĘŚNIEM SZKIELETOWYM (Zakład Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu / Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
 13. ZASTOSOWANIE PREPARATU ODBIAŁCZONEJ KOŚCI LUDZKIEJ DO REGENERACJI UBYTKÓW W ŻUCHWIE I SZCZĘCE (I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu)
 14. OBSERWACJE DOŚWIADCZALNE NAD AKTYWNOŚCIĄ FARMAKOLOGICZNĄ STANDARYZOWANEGO EKSTRAKTU Z ZASKLEPU CZERWIOWEGO (Katedra i Zakład Bioanalizy i Badania Środowiska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 15. BADANIE BIODOSTĘPNOŚCI NIMESULIDU Z TABLETEK O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU I Z CZOPKÓW DOODBYTNICZYCH (Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 16. BADANIE BIODOSTĘPNOŚCI LEKÒW Z GRUPY BLOKERÒW KANAŁÒW WAPNIOWYCH (WERAPAMIL, DILTIAZEM, AMLODYPINA) Z CZOPKÓW DOODBYTNICZYCH (Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 17. OCENA FUNKCJONALNA W BADANIACH PRZEDKLINICZNYCH PROTOTYPU NOWEGO PULSACYJNEGO POZAUSTROJOWEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA SERCA POLCAS-EXT (Zakład Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu / Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)
 18. OCENA FUNKCJONALNA W BADANIACH PRZEDKLINICZNYCH PROTOTYPU WSZCZEPIALNEJ PULSACYJNEJ POMPY WSPOMAGANIA SERCA POLCAS-IMPL (Zakład Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu / Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)
 19. JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA OCENA STANU UKŁADU MONOOKSYGENAZ ZALEŻNYCH OD CYTOCHROMU P450 W WĄTROBIE SZCZURA SZCZEPU EKER (Zakład Proteomiki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 20. OBSERWACJE AKTYWNOŚCI FARMAKOLOGICZNEJ WYBRANYCH, STANDARYZOWANYCH EKSTRAKTÓW MIODOWYCH W DOŚWIADCZENIACH NA ZWIERZĘTACH (Katedra i Zakład Bioanalizy i Badania Środowiska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 21. OCENA BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI STENTÓW POKRYTYCH POLIMEREM BIODEGRADOWALNYM UWALNIAJĄCYCH PAKLITAKSEL I DEKSAMETAZON (III Katedra Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych DPSK nr 7 GCM w Katowicach)
 22. CZY EKSPOZYCJA NA KONDENSAT DYMU TYTONIOWEGO I NIKOTYNĘ PODCZAS CIĄŻY MA WPŁYW NA BUDOWĘ NEREK U DOJRZAŁYCH PŁODÓW SZCZURÓW? (Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 23. AKTYWNOŚĆ SZLAKU SYGNAŁOWEGO NOTCH/LIGAND ORAZ PROFILE EKSPRESJI GENÓW WŁAŚCIWYCH DLA RÓŻNICOWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH POCHODZENIA SZPIKOWEGO DO EKTO – ENDO – I MEZODERMALNYCH LINII KOMÓRKOWYCH (Zakład Histologii, Katedra Morfologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 24. WPŁYW TAKROLIMUSU, CYKLOSPORYNY A ORAZ SIROLIMUSU NA ROZWÓJ NERKI SZCZURA (Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 25. WŁASNOŚCI ANTYOKSYDACYJNE WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ŻYWNOŚCI POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI ICH STOSOWANIA JAKO NUTRACEUTYKÓW (Katedra i Zakład Żywności i Żywienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 26. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH STOSOWANYCH W ORTOPEDII NA DRODZE ICH MODYFIKACJI FIZYCZNEJ I CHEMICZNEJ (Katedra Mechaniki Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach)
 27. WPŁYW OCT-4+ NIEHEMATOPOETYCZNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH O FENOTYPIE KOMÓREK ZARODKOWYCH IZOLOWANYCH ZE SZPIKU KOSTNEGO NA FUNKCJĘ SKURCZOWĄ LEWEJ KOMORY I OBSZARU ZAWAŁU W DOŚWIADCZALNYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO U MYSZY (III Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 28. ZASTOSOWANIE BIOMATERIAŁU GIPSOWEGO GBH4 DO REGENERACJI UBYTKÓW KOSTNYCH- BADANIA DOŚWIADCZALNE (Klinika Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu )
 29. ZASTOSOWANIE BIOMATERIAŁU KALCYTOWEGO CC1-FK DO REGENERACJI UBYTKÓW KOSTNYCH ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH (Klinika Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu )
 30. BADANIA WSTĘPNE PROTOTYPOWYCH ZROBOTYZOWANYCH URZĄDZEŃ CHIRURGICZNYCH (ROBIN HEART) NA ZWIERZĘTACH (Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu)
Translate »