• baner beh PTBUN 1920px
 • baner Neuro 19 2
test

Badania

Marcin Chabior. Opublikowano w Nauka

 

Projekty badawcze realizowane aktualnie w Centrum Medycyny Doświadczalnej

 1. BADANIA FUNKCJI HAMARTYNY I TUBERYNY (TSC1 i TSC2) W KOMÓRKACH PURKINIEGO MÓŻDŻKU MYSZY W ASPEKCIE SCHORZEŃ SPEKTRUM AUTYSTYCZNEGO (Centrum Medycyny Doświadczalnej, Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 2. ANALIZA WOKALIZACJI ULTRADŹWIĘKOWEJ MYSZY JAKO PARAMETRU BEHAWIORALNEGO W BADANIACH ZWIERZĄT MODELOWYCH SCHORZEŃ SPEKTRUM AUTYSTYCZNEGO (ASD) (Centrum Medycyny Doświadczalnej, Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 3. NEUROPROTEKCJA KOMÓREK ZWOJOWYCH SIATKÓWKI ORAZ REGENERACJA NERWU WZROKOWEGO Z UŻYCIEM ZMODYFIKOWANYCH KOMÓREK SCHWANNA ORAZ LIZOSOMALNEJ FORMY WYCIĄGU Z PREDEGENEROWANYCH NERWÓW W SZCZURZYM MODELU NEUROPATII NERWU WZROKOWEGO (Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 4. OCENA PROCESU GOJENIA USZKODZENIA ŁĄKOTKI Z UŻYCIEM NAMNOŻONYCH CHONDROCYTÓW (Katedra Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 5. WPŁYW PROPOFOLU NA STĘŻENIE ADIPOKIN W SUROWICY KRWI ORAZ WYBRANE PARAMETRY RÓWNOWAKI OKSYDACYJNO-ANTYOKSYDACYJNEJ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO U SZCZURÓW W ZWIERZĘCYM MODELU CHOROBY PARKINSONA (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 6. OCENA FUNKCJONALNA W BADANIACH PRZEDKLINICZNYCH PROTOTYPÓ PEDIATRYCZNEJ POZAUSTROJOWEJ KOMORY WSPOMAGANIA SERCA POLVAD-PED WYPOSAŻONYCH W ORYGINALNE POLSKIE ZASTAWKI MECHANICZNE (Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu/Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)
 7. BADANIA MECHANIZMU EKSPRESJI HORMONOZALEŻNYCH CYTOCHROMÓW P450 W WARUNKACH DESENSYTYZACJI PRZYSADKI MÓZGOWEJ SZCZURA WYWOŁANEJ PODAWANIEM ANALOGÓW GONADOLIBERYNY (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 8. OCENA FUNKCJONALNA W BADANIACH PRZEDKLINICZNYCH PROTOTYPU NOWEJ PULSACYJNEJ POZAUSTROJOWEJ PROTEZY SERCA Religa Heart EXT (Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu/Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)
 9. WPŁYW DIETY KETOGENNEJ, METMORFINY, RESVERATROLU I RAPAMYCYNY NA MECHANIZM ROZWOJU GUZÓW W ZWIERZĘCYM MODELU STWARDNIENIA GUZOWATEGO (Centrum Medycyny Doświadczalnej, Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 10. OCENA WPŁYWU REVERATROLU, DOXYCYCLINY I MINOCYKLINY NA AKTYWNOŚĆ METALOPROTEINAZ I BIAŁEK IM TOWARZYSZĄCYCH W ZWIERZĘCYM MODELU UDARU MÓZGU (Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 11. PRZECIWBÓLOWE MECHANIZMY LIGANDÓW RECEPTORÓW HISTAMONOWEGO H3, KANNABINOIDOWEGO CB1, ORAZ GABAB W ZWIERZĘCYM MODELU BADANIA BÓLU U SZCZURÓW (Katedra i Zakład Farmakologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu)
 12. WPŁYW WYBRANYCH LEKÓW ANTYPSYCHOTYCZNYCH NA PROFIL EKSPRESJI CZYNNIKÓW OREKSYGENNYCH/ANOREKSYGENNYCH ORAZ PROCES NEUROGENEZY W PODWZGÓRZU SZCZURA (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 13. INDUKCJA WYTWARZANIA PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO KOLAGENOWI TYPU II PRZEZ LPS Y. ENTEROLITICA 0:3 I CH POTENCJALNY UDZIAŁ W ROZWOJU ZAPALENIA STAWÓW (Katedra Mikrobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 14. TRANSMISJA WERTYKALANA TYPOWYCH CHORÓB ODKLESZCZOWYCH (Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wisurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 15. BADANIA NAD SKUTECZNOŚCIĄ PŁYNÓW DO PRZECHOWYWANIA NARZĄDÓW W TYM NEREK NA ICH PRZYJĘCIE PRZEZ BIORCĘ (Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Centrum Medycyny Doswiadczalnej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

 

Projekty badawcze realizowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej w latach 2005 - 2010

 1. OCENA FUNKCJONALNA ROBOTA CHIRURGICZNEGO "ROBIN HEART" - EKSPERYMENTY W WARUNKACH ZBLIŻONYCH DO KLINICZNYCH (Śląskie Centrum Chorób Serca, Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu/Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)
 2. OCENA FUNKCJONALNA W BADANIACH PRZEDKLINICZNYCH PROTOTYPU PEDIATRYCZNEJ POZAUSTROJOWEJ KOMORY WSPOMAGANIA SERCA POLVAD-PED (Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu/Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)
 3. BADANIE FLUKTUACJI EKSPRESJI I AKTYWNOśCI CZYNNIKÓW ANGIOGENNYCH I NEUROPROTEKCYJNYCH MEDIOWANYCH BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO PRZEZ ŚRÓDBŁONKOWY CZYNNIK WZROSTU (VEGF) W MODELU CZASOWEJ OKLUZJI TĘTNICY ŚRODKOWEJ MÓZGU U SZCZURA(Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 4. OPRACOWANIE WIELOFUNKCYJNYCH POLIMEROWYCH SYSTEMÓW STERUJĄCYCH DŁUGOTERMINOWYM UWALNIANIEM SUBSTANCJI LECZNICZYCH W CHOROBACH UKŁADU NERWOWEGO (Katedra i Zakład Biofarmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 5. ZASTOSOWANIE FLUKONAZOLU, ATORWASTATYNY, PERINDOPRILU ORAZ CYKLOSFAMIDU U SZCZURÓW SZCZEPU WISTAR CELEM OBSERWACJI PRZEBIEGU CYKLI WŁOSOWYCH, W ASPEKCIE ŁYSIENIA POLEKOWEGO (Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 6. RÓŻNICOWANIE KOMÓREK PROGENITOROWYCH SZPIKU SZCZURA DO KOMÓREK O FENOTYPIE NEURONÓW (Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 7. WŁASNOŚCI ANTYOKSYDACYJNE WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ŻYWNOŚCI POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI ICH STOSOWANIA JAKO NUTRACEUTYKÓW (Katedra i Zakład Żywności i Żywienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 8. SKUTKI SUPLEMENTACJI DIETY SZCZURÓW TAURYNĄ W ODNIESIENIU DO WYDOLNOŚCI METABOLICZNEJ WĄTROBY (Katedra i Zakład Bioanalizy i Badania Środowiska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 9. OCENA PORÓWNAWCZA WCZESNYCH WYNIKÓW ZASTOSOWANIA SIATKI NITINOLOWEJ I SIATKI SYNTETYCZNEJ W REKONSTRUKCJI ROZLEGLEGO UBYTKU POWŁOK BRZUSZNYCH SZCZURA (Katedra i Klinika Chirurgii przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 10. OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NAMNOŻONEJ AUTOGENICZNEJ CHRZĄSTKI WZROSTOWEJ DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW CHRZĄSTKI NA MODELU ZWIERZĘCIA ROSNĄCEGO (Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 11. ANALIZA WZROSTU WŁOSÓW U SZCZURÓW PODCZAS PODAWANIA WYBRANYCH LEKÓW (Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 12. BADANIA OCENY FUNCJONALNEJ PROTOTYPU PULSACYJNEJ POMPY WSPOMAGANIA LEWEJ KOMORY SERCA NAPĘDZANEJ MIĘŚNIEM SZKIELETOWYM (Zakład Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu / Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
 13. ZASTOSOWANIE PREPARATU ODBIAŁCZONEJ KOŚCI LUDZKIEJ DO REGENERACJI UBYTKÓW W ŻUCHWIE I SZCZĘCE (I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu)
 14. OBSERWACJE DOŚWIADCZALNE NAD AKTYWNOŚCIĄ FARMAKOLOGICZNĄ STANDARYZOWANEGO EKSTRAKTU Z ZASKLEPU CZERWIOWEGO (Katedra i Zakład Bioanalizy i Badania Środowiska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 15. BADANIE BIODOSTĘPNOŚCI NIMESULIDU Z TABLETEK O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU I Z CZOPKÓW DOODBYTNICZYCH (Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 16. BADANIE BIODOSTĘPNOŚCI LEKÒW Z GRUPY BLOKERÒW KANAŁÒW WAPNIOWYCH (WERAPAMIL, DILTIAZEM, AMLODYPINA) Z CZOPKÓW DOODBYTNICZYCH (Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 17. OCENA FUNKCJONALNA W BADANIACH PRZEDKLINICZNYCH PROTOTYPU NOWEGO PULSACYJNEGO POZAUSTROJOWEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA SERCA POLCAS-EXT (Zakład Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu / Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)
 18. OCENA FUNKCJONALNA W BADANIACH PRZEDKLINICZNYCH PROTOTYPU WSZCZEPIALNEJ PULSACYJNEJ POMPY WSPOMAGANIA SERCA POLCAS-IMPL (Zakład Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu / Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii)
 19. JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA OCENA STANU UKŁADU MONOOKSYGENAZ ZALEŻNYCH OD CYTOCHROMU P450 W WĄTROBIE SZCZURA SZCZEPU EKER (Zakład Proteomiki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 20. OBSERWACJE AKTYWNOŚCI FARMAKOLOGICZNEJ WYBRANYCH, STANDARYZOWANYCH EKSTRAKTÓW MIODOWYCH W DOŚWIADCZENIACH NA ZWIERZĘTACH (Katedra i Zakład Bioanalizy i Badania Środowiska Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 21. OCENA BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI STENTÓW POKRYTYCH POLIMEREM BIODEGRADOWALNYM UWALNIAJĄCYCH PAKLITAKSEL I DEKSAMETAZON (III Katedra Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych DPSK nr 7 GCM w Katowicach)
 22. CZY EKSPOZYCJA NA KONDENSAT DYMU TYTONIOWEGO I NIKOTYNĘ PODCZAS CIĄŻY MA WPŁYW NA BUDOWĘ NEREK U DOJRZAŁYCH PŁODÓW SZCZURÓW? (Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 23. AKTYWNOŚĆ SZLAKU SYGNAŁOWEGO NOTCH/LIGAND ORAZ PROFILE EKSPRESJI GENÓW WŁAŚCIWYCH DLA RÓŻNICOWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH POCHODZENIA SZPIKOWEGO DO EKTO – ENDO – I MEZODERMALNYCH LINII KOMÓRKOWYCH (Zakład Histologii, Katedra Morfologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 24. WPŁYW TAKROLIMUSU, CYKLOSPORYNY A ORAZ SIROLIMUSU NA ROZWÓJ NERKI SZCZURA (Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 25. WŁASNOŚCI ANTYOKSYDACYJNE WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ŻYWNOŚCI POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI ICH STOSOWANIA JAKO NUTRACEUTYKÓW (Katedra i Zakład Żywności i Żywienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu)
 26. KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH STOSOWANYCH W ORTOPEDII NA DRODZE ICH MODYFIKACJI FIZYCZNEJ I CHEMICZNEJ (Katedra Mechaniki Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach)
 27. WPŁYW OCT-4+ NIEHEMATOPOETYCZNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH O FENOTYPIE KOMÓREK ZARODKOWYCH IZOLOWANYCH ZE SZPIKU KOSTNEGO NA FUNKCJĘ SKURCZOWĄ LEWEJ KOMORY I OBSZARU ZAWAŁU W DOŚWIADCZALNYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO U MYSZY (III Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Katowicach)
 28. ZASTOSOWANIE BIOMATERIAŁU GIPSOWEGO GBH4 DO REGENERACJI UBYTKÓW KOSTNYCH- BADANIA DOŚWIADCZALNE (Klinika Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu )
 29. ZASTOSOWANIE BIOMATERIAŁU KALCYTOWEGO CC1-FK DO REGENERACJI UBYTKÓW KOSTNYCH ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH (Klinika Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu )
 30. BADANIA WSTĘPNE PROTOTYPOWYCH ZROBOTYZOWANYCH URZĄDZEŃ CHIRURGICZNYCH (ROBIN HEART) NA ZWIERZĘTACH (Katedra Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu)

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

iso

 

biotechnologia

5thISoBMbottoma

zbiorkanaburka